Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333
INNTECH PGG

Implementacja

2021-07-01
Żyjemy w świecie kabli

Ksiądz Benedykt Chmielowski, pisząc w XVIII wieku „Nowe Ateny”, czyli taką Wikipedię tamtych czasów, zawarł w niej słynne zdanie: „Koń, jaki jest, każdy widzi”. Dzisiaj jego sentencję można by odnieść między innymi do kabli. Jakie są? Każdy widzi. Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przesłanie energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych zastosowanie znajdują kable elektroenergetyczne. Mówiąc wprost, wszyscy żyjemy w świecie sieci kablowej.


2021-06-09
Wymierne korzyści odwiertów kierunkowych

Hydroszczelinowanie to proces technologiczny mający na celu zwiększenie wydajności odwiertu. Metodę tę stosuje się poprzez wpompowywanie do odwiertu płynu szczelinującego (mieszaniny wody z dodatkami chemicznymi i piaskiem) pod wysokim ciśnieniem w celu wytworzenia, utrzymania lub powiększenia szczelin w skałach. Pod wpływem hydroszczelinowania w skale tworzą się cieniutkie szczeliny, których zamknięcie uniemożliwiają ziarnka piasku znajdujące się w płynie szczelinującym. Dzięki tym niewielkim szczelinom gaz uwalnia się ze skały do otworu w sposób kontrolowany, a następnie na powierzchnię ziemi.


2021-03-15
Prawidłowa diagnostyka pracy sekcji obudowy zmechanizowanej w KWK Piast-Ziemowit

System podporności sekcji obudowy zmechanizowanej stosowany w niemal, co trzeciej ścianie eksploatowanej w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej przynosi poprawę bezpieczeństwa oraz ewidentne korzyści ekonomiczne. Widać to chociażby na przykładzie kopalni Piast-Ziemowit. To właśnie tam, w Ruchu Ziemowit zaimplementowano platformę, która pozwala na automatyczną diagnostykę, dobór podporności wstępnej, jak i kontrolę oddziaływania stropu na obudowę ścianową.


2021-02-15
Nowatorska obudowa skrzyżowań w KWK ROW

Zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy zawodowej niezwykle istotny jest dobór technologii i narzędzi umożliwiający realizację zamierzonego celu. Najczęściej klucz do sukcesu tkwi w dostosowaniu metody postępowania do zmieniających się warunków, czyli umiejętnego wykorzystania środków i możliwości. Kiedy warunki narzuca natura, nadchodzi czas na inżynieryjną inwencję.


2021-01-15
Wentylacja dla bezpieczeństwa

Kopalnia Wujek-Staszic Ruch Murcki-Staszic realizuje kolejne działania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Dział wentylacji, dzięki drobnemu zdałoby się usprawnieniu, w znaczący sposób usprawnił pracę dyspozytorni gazometrycznej, a tym samym wpłynął na poprawę bezpieczeństwa pożarowego całego zakładu.


2020-12-18
Przyspieszony transport w PGG S.A. – szybka jazda ludzi taśmociągiem w Halembie

Część czytelników uśmiechnie się, czytając stwierdzenie, że w polskim górnictwie transport ludzi przenośnikami taśmowymi na urobku jest mało popularny. Niektórzy skomentują to słowem: oficjalnie. Aktualnie obowiązujące przepisy zezwalają na wykorzystanie przenośników do jazdy ludzi, w tym na urobku – na warunkach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Faktycznie główną barierą rozpowszechniania tego systemu transportu są gabaryty istniejących wyrobisk i brak możliwości zabudowy w nich urządzeń niezbędnych do prowadzenia jazdy ludzi z zachowaniem bezpiecznego odstępu stropu, ociosów oraz elementów uzbrojenia wyrobiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2020-11-12
Ekonomicznie i ekologicznie w KWK Bolesław Śmiały

Nowoczesna instalacja do granulowania drobnych ziaren węgla w niespełna pół roku powstała w kopalni Bolesław Śmiały. Całość zadania została zrealizowana ze środków własnych PGG S.A. i jak przewiduje Zdzisław Klimek - Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej tej kopalni, powinna się spłacić w ciągu dwóch lat.


2020-10-29
Program do obliczeń trakcyjnych układów transportu dołowego autorstwa PGG S.A.

System transportowy często nazywany jest krwioobiegiem całej gospodarki. Tym, co odpowiada za funkcjonowanie organizmu gospodarczego w Polskiej Grupie Górniczej, jest transport kopalniany. Jego zadaniem jest przemieszczanie urobku, materiałów i ludzi w podziemnych wyrobiskach górniczych.

W lutym tego roku powołano kilkuosobowy zespół specjalistów, których zadaniem była optymalizacja podziemnego systemu transportowego, a konkretnie stworzenie nowego programu obliczeń trakcyjnych układów transportu dołowego. W skład zespołu weszli pracownicy czterech kopalń, na co dzień zajmujący się transportem w swoich zakładach, grupa analityków i programistów z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji oraz jako inicjator i koordynator całego przedsięwzięcia przedstawiciel Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii.


2020-07-31
Podpisujemy się cyfrowo

Polska Grupa Górnicza wprowadza nowoczesne rozwiązania we wszystkich obszarach swojej aktywności. Najbardziej spektakularne i najefektywniejsze działania dotyczą bezpośrednio działalności produkcyjnej oraz przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pracy. Światłowody do pomiaru temperatury ociosu, kamery wysokiej rozdzielczości czy identyfikacja radiowa pracowników w strefach szczególnego zagrożenia - to tylko skromna część tych poczynań.

Również w procesach biznesowych, które są nieodzowną częścią aktywności każdej korporacji, nie brak przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym ułatwiającym pracę, racjonalizującym codzienne działania i przynoszącym wymierne efekty ekonomiczne.

Jednym z nich jest wprowadzenie do stosowania niekwalifikowanego podpisu elektronicznego w obsłudze dokumentów i korespondencji z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych.


2020-07-31
Wirtualna biblioteka norm

Codziennie zdajemy egzamin z cyfryzacji. Ostatnie miesiące dobitnie pokazały jak ważna jest cyfryzacja każdego przedsiębiorstwa. Nasza firma pomyślnie zdała ten egzamin. Wiele rozwiązań informatycznych stosowanych w PGG S.A od lat, w dobie koronawirusa kolejny raz pokazało swą przydatność. Inne jak na przykład VPN dla wszystkich pracowników, czy Microsoft Teams wdrożono szybko i sprawnie.


2020-07-01
Technologia RFID podnosi bezpieczeństwo pracy w Oddziale KWK Murcki-Staszic

Żyjemy w świecie, gdzie trzeba się ścigać nie tylko na wymyślanie nowych technologii, ale także na ich adaptowanie. Zakupy w sieci, płatności zegarkiem, praca zdalna - to nie jest jakaś odległa przyszłość, to jest coś, co dzieje się na naszych oczach. To, co jeszcze niedawno wydawało się daleką przyszłością, w ciągu kilku lat wchodzi do użytku, a potem – w ciągu kolejnych kilku lat staje się przeżytkiem. Tak jak „starzik przy karbitce klupiący kilofem w ścianę, by ufederować trochę węgla. Górnictwo to obszar nowoczesnych technologii i kopalnia Murcki-Staszic pokazuje, że wdrażanie rozwiązań, zdawałoby się odległych od węgla, przynosi wymierne efekty.


2020-05-25
Zakład górniczy wkraczający w Czwartą Rewolucję Przemysłową

Nowa rzeczywistość wymusza wprowadzanie poprawy i unowocześnienia procesów wytwórczych oraz biznesowych. Podniesienie produktywności, wydajności i jakości pracy, oraz wzrost jakości wyrobów i ich konkurencyjności celem zwiększenia ogólnej sprawności
i efektywności działania firmy. Wobec powyższego nieodzowne staje się, aby zakłady górnicze wkroczyły w czwartą rewolucją przemysłową. Sytuacja na światowych rynkach oraz ciągła potrzeba ograniczania kosztów wydobycia kopalin determinuje konieczność ścisłego zintegrowania obiektów fizycznych z siecią informacyjną.


2020-04-27
Nowatorski system badania temperatury górotworu w Oddziale KWK Murcki-Staszic

Światłowody to przyszłość, która już się dokonała. To pozornie sprzeczne zdanie prawdziwe jest również w odniesieniu do branży górniczej. Światłowody, które ciągle są synonimem nowoczesnej transmisji danych, coraz ściślej oplatają kolejne kopalnie.

Przykłady można by mnożyć i dlatego wspomnijmy, że w Polskiej Grupie Górniczej liderem w tej dziedzinie jest Oddział KWK Murcki-Staszic, która coraz większy nacisk kładzie na  wykorzystanie nowych technologii w swojej działalności.


2020-03-18
Kopalniane "pendolino"

Kiedy sie­dzimy za kie­row­nicą swo­jego samo­chodu, dostrze­gamy, że nasze auta kopcą, a w dodatku coraz czę­ściej stoją w kolej­nym korku. Dociera do nas, że tak dalej być nie może. Czas na zmiany w spo­so­bie prze­miesz­cza­nia ludzi i towa­rów. Jedni eks­cy­tują się auto­bu­sami elek­trycz­nymi, które zdo­by­wają miej­sce w komu­ni­ka­cji publicz­nej. Innych fascy­nuje poja­wie­nie się pojaz­dów auto­no­micz­nych – poru­sza­ją­cych się po dro­gach bez kie­rowcy, przy wyko­rzy­sta­niu rada­rów, sen­so­rów i bły­ska­wicz­nych sieci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Wszy­scy zda­jemy sobie sprawę, że pojazdy zero­emi­syjne to nie­uch­ronna i nie­od­le­gła przy­szłość.
Nie ina­czej jest w trans­por­cie pod­ziem­nym...


2020-02-03
Gospodarka obiegu zamkniętego w PGG S.A.

Polska Grupa Górnicza uwzględniając społeczną odpowiedzialność biznesu - CSR (od ang. corporate social responsibility), według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy podejmuje działania w zakresie stosowania gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) w realizowanych przez spółkę procesach produkcyjnych.


2019-12-23
Charakterystyka wysokowydajnych przodków w warunkach GZW

W dobie coraz nowocześniejszych i wydajniejszych kompleksów ścianowych, a co za tym idzie coraz większych miesięcznych postępów ścian, istotnym problemem w GZW staje się rozcięcie robotami przygotowawczymi na czas kolejnych pokładów i rejonów wydobywczych. Biorąc pod uwagę zmniejszający się z roku na rok stan ilościowy załogi kopalń, co wpływa na ograniczoną ilość drążonych chodników na poszczególnych kopalniach, niezwykle ważne jest, aby uruchomione do drążenia przodki były przodkami wysokowydajnymi.


2019-11-04
Wdrożenie programu do minimalizacji ryzyk powstawania sytuacji awaryjnych

Pod koniec września bieżącego roku Polska Grupa Górnicza S.A. wdrożyła w organizacji nowatorski system służący do minimalizacji ryzyk występujących w procesach produkcji.

Prosty i intuicyjny program pozwala (w sposób w pełni cyfrowy) na wykonywanie analizy ryzyka w obszarze prowadzenie eksploatacji. Na poziomie każdego z Oddziałów tworzona jest i oceniana przez ekspertów lista ryzyk określająca poziom szans i skutek ich materializacji. Lista stanowi podstawę do oceny planowanego i prowadzonego procesu eksploatacji. Wyniki oceny, dla których poziom ryzyka jest wysoki determinują planowanie i wykonanie stosowanych działań minimalizujących stwierdzone ryzyka. Opisane działania są cyklicznie inicjowane, powtarzane i nadzorowane przez właściwe funkcje zaimplementowane we wdrożonym programie opartym na systemowej platformie zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management - BPM).


2019-11-04
Zastosowanie sterowania bezprzewodowego wciągników w procesie montażu sekcji obudów zmechanizowanych w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit aktualnie eksploatuje cztery ściany wydobywcze, zlokalizowane na dwóch poziomach wydobywczych tj. 500 oraz 650 m pod ziemią. W procesie zbrojenia ścian wydobywczych bardzo ważne jest dostarczanie poszczególnych elementów jej wyposażenia we właściwej kolejności.


2019-07-09
Moduł wyniesiony centrali telefonicznej i dyspozytorni zakładowej w KWK Bolesław Śmiały

    W ruchu zakładu górniczego bardzo ważnym elementem są systemy bezpieczeństwa i łączności ogólnozakładowej. Równie ważne jest to, aby pracowały one w sposób niezawodny, a dyspozytor miał pełny obraz na to, co się dzieje na kopalni. Od kiedy Oddział  KWK Bolesław Śmiały zaczął eksploatować złoża w rejonie szybu Bujaków 2, coraz częstszym problemem była odległość urządzeń końcowych różnych systemów od ich części stacyjnych, znajdujących się w części macierzystej kopalni w Łaziskach. Był to główny powód, dla którego kopalnia zdecydowała się na budowę modułów wyniesionych w rejonie szybu Bujaków 2.
  


2019-06-07
Nowoczesne technologie laserowe i satelitarne w trosce o środowisko naturalne

Badania odkształceń terenu wywołanych eksploatacją górniczą przy pomocy  nowoczesnych technologii monitoringu wykorzystujących innowacyjne urządzenia badawcze w celu zapobiegania niekorzystnych oddziaływań na środowisko.


2019-05-31
Prewencja pożarowa

Rozpoznawanie, a tym samym zwalczanie zagrożeń naturalnych jest podstawowym priorytetem zapewniającym bezpieczeństwo pracujących załóg górniczych, co jednocześnie wpływa na ciągłość procesu produkcji. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w kopalniach nieustannie czuwają nad minimalizacją poszczególnych zagrożeń.


2019-05-17
Zagrożenia tąpaniami - sejsmologia górnicza

Zagrożenie tąpaniami jest jednym z najgroźniejszych czynników towarzyszących robotom górniczym. Jego rozpoznanie, prognozowanie oraz zwalczanie jest niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzenia efektywnej eksploatacji pokładów węgla przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych robót.


2019-03-20
Automatyczna Stacja Filtracyjna w KWK Murcki-Saszic

W Oddziale KWK Murcki-Staszic Polskiej Grupy Górniczej S.A. na poziomie 500m została uruchomiona Automatyczna Stacja Filtracyjna. Zadaniem stacji jest mechaniczne oczyszczanie wody kopalnianej pozyskanej z głównego odwodnienia kopalni.

 x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.