Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333
INNTECH PGG

Implementacja

2021-02-15
Nowatorska obudowa skrzyżowań w KWK ROW

Zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy zawodowej niezwykle istotny jest dobór technologii i narzędzi umożliwiający realizację zamierzonego celu. Najczęściej klucz do sukcesu tkwi w dostosowaniu metody postępowania do zmieniających się warunków, czyli umiejętnego wykorzystania środków i możliwości. Kiedy warunki narzuca natura, nadchodzi czas na inżynieryjną inwencję.


2021-01-15
Wentylacja dla bezpieczeństwa

Kopalnia Wujek-Staszic Ruch Murcki-Staszic realizuje kolejne działania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Dział wentylacji, dzięki drobnemu zdałoby się usprawnieniu, w znaczący sposób usprawnił pracę dyspozytorni gazometrycznej, a tym samym wpłynął na poprawę bezpieczeństwa pożarowego całego zakładu.


2020-12-18
Przyspieszony transport w PGG S.A. – szybka jazda ludzi taśmociągiem w Halembie

Część czytelników uśmiechnie się, czytając stwierdzenie, że w polskim górnictwie transport ludzi przenośnikami taśmowymi na urobku jest mało popularny. Niektórzy skomentują to słowem: oficjalnie. Aktualnie obowiązujące przepisy zezwalają na wykorzystanie przenośników do jazdy ludzi, w tym na urobku – na warunkach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Faktycznie główną barierą rozpowszechniania tego systemu transportu są gabaryty istniejących wyrobisk i brak możliwości zabudowy w nich urządzeń niezbędnych do prowadzenia jazdy ludzi z zachowaniem bezpiecznego odstępu stropu, ociosów oraz elementów uzbrojenia wyrobiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2020-11-12
Ekonomicznie i ekologicznie w KWK Bolesław Śmiały

Nowoczesna instalacja do granulowania drobnych ziaren węgla w niespełna pół roku powstała w kopalni Bolesław Śmiały. Całość zadania została zrealizowana ze środków własnych PGG S.A. i jak przewiduje Zdzisław Klimek - Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej tej kopalni, powinna się spłacić w ciągu dwóch lat.


2020-10-29
Program do obliczeń trakcyjnych układów transportu dołowego autorstwa PGG S.A.

System transportowy często nazywany jest krwioobiegiem całej gospodarki. Tym, co odpowiada za funkcjonowanie organizmu gospodarczego w Polskiej Grupie Górniczej, jest transport kopalniany. Jego zadaniem jest przemieszczanie urobku, materiałów i ludzi w podziemnych wyrobiskach górniczych.

W lutym tego roku powołano kilkuosobowy zespół specjalistów, których zadaniem była optymalizacja podziemnego systemu transportowego, a konkretnie stworzenie nowego programu obliczeń trakcyjnych układów transportu dołowego. W skład zespołu weszli pracownicy czterech kopalń, na co dzień zajmujący się transportem w swoich zakładach, grupa analityków i programistów z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji oraz jako inicjator i koordynator całego przedsięwzięcia przedstawiciel Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii.


2020-07-31
Podpisujemy się cyfrowo

Polska Grupa Górnicza wprowadza nowoczesne rozwiązania we wszystkich obszarach swojej aktywności. Najbardziej spektakularne i najefektywniejsze działania dotyczą bezpośrednio działalności produkcyjnej oraz przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pracy. Światłowody do pomiaru temperatury ociosu, kamery wysokiej rozdzielczości czy identyfikacja radiowa pracowników w strefach szczególnego zagrożenia - to tylko skromna część tych poczynań.

Również w procesach biznesowych, które są nieodzowną częścią aktywności każdej korporacji, nie brak przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym ułatwiającym pracę, racjonalizującym codzienne działania i przynoszącym wymierne efekty ekonomiczne.

Jednym z nich jest wprowadzenie do stosowania niekwalifikowanego podpisu elektronicznego w obsłudze dokumentów i korespondencji z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych.


2020-07-31
Wirtualna biblioteka norm

Codziennie zdajemy egzamin z cyfryzacji. Ostatnie miesiące dobitnie pokazały jak ważna jest cyfryzacja każdego przedsiębiorstwa. Nasza firma pomyślnie zdała ten egzamin. Wiele rozwiązań informatycznych stosowanych w PGG S.A od lat, w dobie koronawirusa kolejny raz pokazało swą przydatność. Inne jak na przykład VPN dla wszystkich pracowników, czy Microsoft Teams wdrożono szybko i sprawnie.


2020-07-01
Technologia RFID podnosi bezpieczeństwo pracy w Oddziale KWK Murcki-Staszic

Żyjemy w świecie, gdzie trzeba się ścigać nie tylko na wymyślanie nowych technologii, ale także na ich adaptowanie. Zakupy w sieci, płatności zegarkiem, praca zdalna - to nie jest jakaś odległa przyszłość, to jest coś, co dzieje się na naszych oczach. To, co jeszcze niedawno wydawało się daleką przyszłością, w ciągu kilku lat wchodzi do użytku, a potem – w ciągu kolejnych kilku lat staje się przeżytkiem. Tak jak „starzik przy karbitce klupiący kilofem w ścianę, by ufederować trochę węgla. Górnictwo to obszar nowoczesnych technologii i kopalnia Murcki-Staszic pokazuje, że wdrażanie rozwiązań, zdawałoby się odległych od węgla, przynosi wymierne efekty.


2020-05-25
Zakład górniczy wkraczający w Czwartą Rewolucję Przemysłową

Nowa rzeczywistość wymusza wprowadzanie poprawy i unowocześnienia procesów wytwórczych oraz biznesowych. Podniesienie produktywności, wydajności i jakości pracy, oraz wzrost jakości wyrobów i ich konkurencyjności celem zwiększenia ogólnej sprawności
i efektywności działania firmy. Wobec powyższego nieodzowne staje się, aby zakłady górnicze wkroczyły w czwartą rewolucją przemysłową. Sytuacja na światowych rynkach oraz ciągła potrzeba ograniczania kosztów wydobycia kopalin determinuje konieczność ścisłego zintegrowania obiektów fizycznych z siecią informacyjną.


2020-04-27
Nowatorski system badania temperatury górotworu w Oddziale KWK Murcki-Staszic

Światłowody to przyszłość, która już się dokonała. To pozornie sprzeczne zdanie prawdziwe jest również w odniesieniu do branży górniczej. Światłowody, które ciągle są synonimem nowoczesnej transmisji danych, coraz ściślej oplatają kolejne kopalnie.

Przykłady można by mnożyć i dlatego wspomnijmy, że w Polskiej Grupie Górniczej liderem w tej dziedzinie jest Oddział KWK Murcki-Staszic, która coraz większy nacisk kładzie na  wykorzystanie nowych technologii w swojej działalności.


2020-03-18
Kopalniane "pendolino"

Kiedy sie­dzimy za kie­row­nicą swo­jego samo­chodu, dostrze­gamy, że nasze auta kopcą, a w dodatku coraz czę­ściej stoją w kolej­nym korku. Dociera do nas, że tak dalej być nie może. Czas na zmiany w spo­so­bie prze­miesz­cza­nia ludzi i towa­rów. Jedni eks­cy­tują się auto­bu­sami elek­trycz­nymi, które zdo­by­wają miej­sce w komu­ni­ka­cji publicz­nej. Innych fascy­nuje poja­wie­nie się pojaz­dów auto­no­micz­nych – poru­sza­ją­cych się po dro­gach bez kie­rowcy, przy wyko­rzy­sta­niu rada­rów, sen­so­rów i bły­ska­wicz­nych sieci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Wszy­scy zda­jemy sobie sprawę, że pojazdy zero­emi­syjne to nie­uch­ronna i nie­od­le­gła przy­szłość.
Nie ina­czej jest w trans­por­cie pod­ziem­nym...


2020-02-03
Gospodarka obiegu zamkniętego w PGG S.A.

Polska Grupa Górnicza uwzględniając społeczną odpowiedzialność biznesu - CSR (od ang. corporate social responsibility), według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy podejmuje działania w zakresie stosowania gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) w realizowanych przez spółkę procesach produkcyjnych.


2019-12-23
Charakterystyka wysokowydajnych przodków w warunkach GZW

W dobie coraz nowocześniejszych i wydajniejszych kompleksów ścianowych, a co za tym idzie coraz większych miesięcznych postępów ścian, istotnym problemem w GZW staje się rozcięcie robotami przygotowawczymi na czas kolejnych pokładów i rejonów wydobywczych. Biorąc pod uwagę zmniejszający się z roku na rok stan ilościowy załogi kopalń, co wpływa na ograniczoną ilość drążonych chodników na poszczególnych kopalniach, niezwykle ważne jest, aby uruchomione do drążenia przodki były przodkami wysokowydajnymi.


2019-11-04
Wdrożenie programu do minimalizacji ryzyk powstawania sytuacji awaryjnych

Pod koniec września bieżącego roku Polska Grupa Górnicza S.A. wdrożyła w organizacji nowatorski system służący do minimalizacji ryzyk występujących w procesach produkcji.

Prosty i intuicyjny program pozwala (w sposób w pełni cyfrowy) na wykonywanie analizy ryzyka w obszarze prowadzenie eksploatacji. Na poziomie każdego z Oddziałów tworzona jest i oceniana przez ekspertów lista ryzyk określająca poziom szans i skutek ich materializacji. Lista stanowi podstawę do oceny planowanego i prowadzonego procesu eksploatacji. Wyniki oceny, dla których poziom ryzyka jest wysoki determinują planowanie i wykonanie stosowanych działań minimalizujących stwierdzone ryzyka. Opisane działania są cyklicznie inicjowane, powtarzane i nadzorowane przez właściwe funkcje zaimplementowane we wdrożonym programie opartym na systemowej platformie zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management - BPM).


2019-11-04
Zastosowanie sterowania bezprzewodowego wciągników w procesie montażu sekcji obudów zmechanizowanych w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit aktualnie eksploatuje cztery ściany wydobywcze, zlokalizowane na dwóch poziomach wydobywczych tj. 500 oraz 650 m pod ziemią. W procesie zbrojenia ścian wydobywczych bardzo ważne jest dostarczanie poszczególnych elementów jej wyposażenia we właściwej kolejności.


2019-07-09
Moduł wyniesiony centrali telefonicznej i dyspozytorni zakładowej w KWK Bolesław Śmiały

    W ruchu zakładu górniczego bardzo ważnym elementem są systemy bezpieczeństwa i łączności ogólnozakładowej. Równie ważne jest to, aby pracowały one w sposób niezawodny, a dyspozytor miał pełny obraz na to, co się dzieje na kopalni. Od kiedy Oddział  KWK Bolesław Śmiały zaczął eksploatować złoża w rejonie szybu Bujaków 2, coraz częstszym problemem była odległość urządzeń końcowych różnych systemów od ich części stacyjnych, znajdujących się w części macierzystej kopalni w Łaziskach. Był to główny powód, dla którego kopalnia zdecydowała się na budowę modułów wyniesionych w rejonie szybu Bujaków 2.
  


2019-06-07
Nowoczesne technologie laserowe i satelitarne w trosce o środowisko naturalne

Badania odkształceń terenu wywołanych eksploatacją górniczą przy pomocy  nowoczesnych technologii monitoringu wykorzystujących innowacyjne urządzenia badawcze w celu zapobiegania niekorzystnych oddziaływań na środowisko.


2019-05-31
Prewencja pożarowa

Rozpoznawanie, a tym samym zwalczanie zagrożeń naturalnych jest podstawowym priorytetem zapewniającym bezpieczeństwo pracujących załóg górniczych, co jednocześnie wpływa na ciągłość procesu produkcji. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w kopalniach nieustannie czuwają nad minimalizacją poszczególnych zagrożeń.


2019-05-17
Zagrożenia tąpaniami - sejsmologia górnicza

Zagrożenie tąpaniami jest jednym z najgroźniejszych czynników towarzyszących robotom górniczym. Jego rozpoznanie, prognozowanie oraz zwalczanie jest niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzenia efektywnej eksploatacji pokładów węgla przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych robót.


2019-03-20
Automatyczna Stacja Filtracyjna w KWK Murcki-Saszic

W Oddziale KWK Murcki-Staszic Polskiej Grupy Górniczej S.A. na poziomie 500m została uruchomiona Automatyczna Stacja Filtracyjna. Zadaniem stacji jest mechaniczne oczyszczanie wody kopalnianej pozyskanej z głównego odwodnienia kopalni.

 x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.