Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

KWK Mysłowice-Wesoła

41-408 Mysłowice

ul. Kopalniana 5

32 3175 000

32 2253 849


Adam
ROZMUS

Dyrektor Kopalni

Lucjan
BOROWIEC

Naczelny Inżynier

Tomasz
RĘDZIA

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Historia KWK Mysłowice – Wesoła

Kopalnia „Mysłowice - Wesoła” powstała 1 stycznia 2007 roku z połączenia kopalni „Mysłowice” oraz kopalni „Wesoła”. Początki zorganizowanego górnictwa na terenie kopalni „Mysłowice” sięgają 1837 roku, a na terenie kopalni „Wesoła” roku 1914. Pod nazwą KWK „Mysłowice” kopalnia działała od 1951 roku a KWK „Wesoła” od 1952 roku.

W 1993 roku KWK „Mysłowice” i KWK „Wesoła” weszły w skład 11 kopalń tworzących Katowicki Holding Węglowy S.A. natomiast od 1 kwietnia 2017 roku KWK „Mysłowice – Wesoła” weszła w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Zakład Górniczy KWK „Mysłowice – Wesoła” zlokalizowany jest głównie na terenie miast Katowice i Mysłowice.

Stan zatrudnienia - stan 01.01.2021

Kopalnia zatrudnia: 3 203 pracowników.

Inne istotne informacje

Podstawowym zadaniem kopalni jest wydobywanie i wzbogacanie węgla kamiennego oraz pozyskiwanie i sprzedaż metanu. Obecnie roboty górnicze prowadzone są w pokładach 349, 416, 501 i 510. Wydobywany z nich węgiel należy do węgli energetycznych typu 32,1 i charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi. KWK „Mysłowice - Wesoła“ jest kopalnią, w której występuje mnogość zagrożeń naturalnych, takich jak: metanowe, pożarowe, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego, wodne i samozapalenia węgla. Dlatego też stosowane są specjalistyczne i nowoczesne systemy, które w sposób ciągły prowadzą monitoring występujących zagrożeń zabezpieczając załogę kopalni. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła” do eksploatacji pokładów węgla kamiennego stosuje systemy ścianowe poprzeczne i podłużne z zawałem stropu oraz doszczelnianiem zrobów mieszaniną popiołowo – wodną. Wydobycie pochodzi z pokładów 416, 501 i 510 zlokalizowanych w partiach A, B i D. Eksploatacja odbywa się przy użyciu zmechanizowanych kompleksów ścianowych wyposażonych w kombajn, przenośniki zgrzebłowe (ścianowy i podścianowy), komplet obudowy zmechanizowanej oraz wyposażenie dodatkowe (kruszarki, pompy odwadniające, układy zasilania i sterowania, klimatyzatory, pomocnicze urządzenia wentylacyjne, systemy gazometrii itp.).

Kopalnia eksploatuje 5 szybów: „Bronisław”, „Piotr”, „Karol” (szyby wdechowe) oraz szyb „Wacław” i „Wentylacyjny II” (szyby wydechowe). Kopalnia odprowadza również powietrze na szyb „Południowy” należący obecnie do SRK S.A.

Złoże udostępnione jest poziomami: 230m, 465m, 665m, 865m.

Kopalnia dysponuje trzema głównymi nitkami transportowymi przenośników taśmowych umożliwiającymi niezależny transport urobku do szybu wydobywczego „Karol” na poziomach 465m i 665m: z partii Az, B, Aw oraz D.

Transport pionowy odbywa się głównie przy pomocy szybów Wacław, Piotr, Bronisław i obsługuje przede wszystkim poziomy 865m, 665m oraz 465m.

Transport poziomy wykonywany jest przy pomocy kolei podziemnej, a następnie w ramach oddziałów kolejkami spalinowymi podwieszanymi. Głównym poziomem transportowym jest poziom 665m.

W związku ze znacznym oddaleniem ścian eksploatacyjnych od szybu zjazdowego kopalnia zabudowała dwie trasy przenośników taśmowych przeznaczonych do dwukierunkowego transport załogi – jedna trasa obsługuje jazdę ludzi do partii A wschód natomiast druga do partii A zachód.

W kopalni KWK „Mysłowice - Wesoła” wydobywany węgiel poddaje się wzbogacaniu w Zakładzie Przeróbki Węgla.  Jest to proces wieloetapowy, wymagający zastosowania wielu technologii. Transport węgla we wszystkich procesach przeróbki węgla odbywa się za pomocą przenośników taśmowych lub grawitacyjnie. Przeróbka mechaniczna węgla obejmuje następujące procesy: przesiewanie i rozdrabnianie , wzbogacanie w cieczy ciężkiej zawiesinowej, zagęszczanie zawiesiny w zagęszczaczu promieniowym Dorra, odwadnianie koncentratu. W procesie przeróbki węgla zarówno podczas przesiewania, rozdrabniania i wzbogacania w cieczy ciężkiej  węgiel poddawany jest ciągłym kontrolom.

Ostateczny produkt - węgiel handlowy dystrybuowany jest do obiorców masowych (przemysł i energetyka) transportem kolejowym oraz samochodowym (odbiorcy indywidualni).

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.