Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Aukcje na sprzedaż węgla

18.12.2019

Informacja

Jeżeli mają Państwo zawartą umowę na sprzedaż węgla z PGG S.A. mogą Państwo brać udział we wszystkich aukcjach na sprzedaż węgla, które zostały Państwu przydzielone w Portalu Aukcji Niepublicznych LAIN3, bez weryfikacji.

Aukcje odbywają się na w Portalu Aukcyjnym pod adresem https://lain3-pgg.coig.biz/

W przypadku Klientów korzystających z Portalu Klienta SPK dane do logowania są takie same jak Państwa dane do logowania (dot. konta Administratora firmowego) do Portalu Klienta SPK.

Jeżeli nie mają Państwo zawartej umowy z PGG S.A. konieczne jest przesłanie na adres aukcje.wegiel@pgg.pl dokumentów wymaganych w załączniku Ogłoszeniu-Specyfikacji nr 1B do Regulaminu Sprzedaży Węgla PGG S.A. podpisanych zgodnie z reprezentacją. W Ogłoszeniu-Specyfikacji określona będzie każdorazowo data i godzina przesłania przez Państwa na adres mail aukcje.wegiel@pgg.pl oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem aktualnych dokumentów tj. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem aukcji, NIP, REGON, oświadczenie o posiadaniu statusu PPW/FNW. O wyniku kwalifikacji do udziału w aukcji zostaną Państwo poinformowani  mailowo.

Załącznik nr 1 B jest dostępny w Portalu Aukcyjnym jako dokument dotyczący aukcji z chwilą jej ogłoszenia.

W przypadku pytań o możliwości wzięcia udziału w aukcji oraz uzyskania informacji o wystawianym na aukcję produkcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 717 00 00, a kontrahenci, którzy posiadają zawarte umowy z PGG S.A. informacje te uzyskają od opiekuna firmy.

Koordynatorzy ds. aukcji na sprzedaż węgla w zakresie technicznej obsługi aukcji:

Pomoc  w zakresie logowania i pracy w Portalu Aukcyjnym znajdą Państwo pod adresem https://lain3-pgg.coig.biz/index/page/pomoc

Do Państwa dyspozycji wystawiona jest stale trwająca aukcja testowa na której można przetestować proces licytacji.

W przypadku problemów technicznych m.in. z logowaniem należy kontaktować się bezpośrednio z COIG pod numerem telefonu 32 757 4444 do momentu rozpoczęcia aukcji. Od momentu jej rozpoczęcia do momentu jej zakończenia COIG nie będzie przyjmował i realizował zgłoszeń. Ewentualne reklamacje w zakresie działania Portalu Aukcji Niepublicznych prosimy kierować na adres aukcje.wegiel@pgg.pl.

Po zakończonej aukcji zwycięzca w ciągu 24 godzin od jej zakończenia na adres aukcje.wegiel@pgg.pl przesyła, wygenerowane w LAIN 3, potwierdzenie wylicytowanego węgla - załącznik 1C.

Zapewniamy, że  przygotowanie i przeprowadzenie aukcji następuje przy zachowaniu uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu Oferentów, a czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem aukcji na sprzedaż węgla wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powiadomień o kolejnych organizowanych przez PGG S.A. aukcjach  na sprzedaż węgla prosimy o zgłoszenie tego faktu przesyłając informację na adres mailowy aukcje.wegiel@pgg.pl

 
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.