Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Dialog społeczny

Adres e-mail do kontaktu:  dialog@pgg.pl

Znalezienie równowagi pomiędzy rachunkiem ekonomicznym a społecznym to obszar Dialogu Społecznego.

Zmiany, które objęły gospodarkę Polski po roku 1989, z jednej strony wzmocniły prawa obywateli, a z drugiej zachwiały sferę jego ochrony w dziedzinie praw socjalnych. Ukształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy pracą a kapitałem oraz współdziałanie partnerów społecznych (związki zawodowe, pracodawca) to ich podstawowy obowiązek. Przykład jego kształtowania w PGG jest charakterystyczny dla czasu przemian. Ścieraniu poglądów – niejednokrotnie biegunowo odmiennych - towarzyszy troska o los firmy, a właściwy jego rozwój daje szansę sukcesu.

Kompromis, pomiędzy partnerami, którzy dążą do Spółki opiekuńczej i tymi którzy opowiadają się za jej wszechstronnym rozwojem jest możliwy. Im prędzej zostanie on osiągnięty tym większa szansa  PGG na szybsze dostosowanie  do trudnych warunków gry rynkowej. 

Prowadzone dotychczas rozmowy stron dialogu społecznego w PGG pozwalają wysnuć wniosek, że podstawową wartością jest troska o los załogi i efektywność firmy oraz jej wizerunek zewnętrzny, a także przekonanie że żmudne, niekiedy długotrwałe negocjacje przynoszą rezultat satysfakcjonujący strony.

Do podstawowych zadań Zespołu Relacji Społecznych należy:

  • nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów ze związkami zawodowymi działającymi w PGG oraz Związkiem Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego,
  • merytoryczne przygotowanie tematyki dialogu społecznego i współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi PGG,
  • prowadzenie dokumentacji dialogu społecznego w PGG oraz korespondencji w tym zakresie ze związkami zawodowymi i Państwową Inspekcją Pracy, 
  • prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej ze sporami zbiorowymi, w tym mediacjami,
  • koordynowanie pracy zespołów tematycznych w PGG w zakresie bezpieczeństwa pracy, płacowym, restrukturyzacji zatrudnienia i innych przy współudziale partnerów społecznych,
  • uczestniczenie w negocjacji, tworzeniu, zmianach i interpretacji układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i wynagrodzeń oraz innych porozumień,
  • monitorowanie konfliktów społecznych w kopalniach i zakładach PGG oraz informowanie Zarządu o ich przebiegu,
  • koordynowanie udzielania przez poszczególne Biura odpowiedzi na pisma związków zawodowych kierowanych do Centrali PGG,
  • współpraca z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego.

Polecane linki:

Ministerstwo pracy i polityki społecznej

www.mpips.gov.pl

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.