Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Informacja dla inwestorów

INFORMACJA DLA INWESTORÓW
DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW RÓŻNICOWYCH USTALAJĄCYCH WYSOKOŚĆ ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU ZWROTU KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

 

Zgodnie z zapisami art. 148 i 150 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” inwestorowi przysługuje wobec przedsiębiorcy górniczego roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na zabezpieczenie wzniesionego obiektu. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu wyłącznie nakładów uzasadnionych czyli takich, których poniesienie w danych warunkach geologiczno-górniczych było niezbędne, adekwatne do wielkości prognozowanych oddziaływań górniczych i nie wynikało z żadnych innych uwarunkowań, np. geotechnicznych.

Odszkodowanie z tytułu zwrotu dodatkowych i koniecznych nakładów ponoszonych przez inwestora przy realizacji obiektu budowlanego na terenie górniczym jest wyliczane jako różnica pomiędzy kosztem wybudowania identycznego obiektu na terenie górniczym i poza tym terenem.

Działając w kierunku uniknięcia nieporozumień i sporów pomiędzy inwestorami i przedsiębiorcą górniczym o wielkość wypłacanych odszkodowań, Polska Grupa Górnicza S.A. informuje o podstawowych zasadach, które należy uwzględniać przy sporządzaniu kosztorysów różnicowych określających wysokość odszkodowania z tytułu kosztów zabezpieczenia obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej.

 

 1. SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE STOSOWANE DO SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW RÓŻNICOWYCH.

Na podstawie orzecznictwa sądowego w sprawach o zwrot kosztów zabezpieczeń, przy sporządzaniu kosztorysów różnicowych określających wysokość odszkodowań z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczeń należy stosować składniki cenotwórcze (ceny robocizny, materiałów, sprzętu, narzuty) z okresu realizacji robót zabezpieczających, gdyż to w tym czasie i wg cen z tego okresu nastąpiło uszczuplenie majątku inwestora realizującego obiekt budowlany.

Uwzględniając, że inwestycje realizowane są w różnych okresach czasowych, kosztorysy należy sporządzać z uwzględnieniem składników cenotwórczych z kwartału, w którym zostały wykonane ostatnie elementy obiektu mające związek z jego zabezpieczeniem na prognozowane wpływy eksploatacji górniczej.

 1. ROBOTY ZIEMNE.
 1. Do kalkulacji kosztów dodatkowych robót ziemnych związanych z koniecznością zabezpieczenia obiektu przedsiębiorca górniczy uwzględnia koszty mechanicznego wykonywania robót. Ręczne wykonywanie robót wymaga uzasadnienia technicznego i stosownego udokumentowania przez inwestora.
 2. Głębokość wykopów związanych z wykonaniem dodatkowych elementów zabezpieczających należy przyjmować od poziomu uwzględniającego konieczność usunięcia warstw humusu lub konieczność wykonania warstw posadzki na gruncie.
 3. W przypadku gdy inwestor poniósł dodatkowe nakłady związane z wywozem nadmiaru mas ziemnych z nieruchomości, powstałych na skutek zabudowania w gruncie elementów związanych z zabezpieczeniem obiektu przed wpływami eksploatacji górniczej, koszt składowania mas ziemnych z wykopów na składowisku odpadów jest uwzględniany wyłącznie na podstawie posiadanych przez inwestora dokumentów (rachunki, faktury).
 4. Wymiana gruntu z powodu występowania w rejonie inwestycji gruntów nasypowych lub innych, nie odpowiadających wymogom budowlanym, nie jest uznawana za dodatkowy nakład związany z zabezpieczeniem budynku przed wpływami górniczymi.

 

 1. PODKŁADY BETONOWE NA PODŁOŻU GRUNTOWYM.

 

Przedsiębiorca górniczy nie zalicza do dodatkowych nakładów związanych z zabezpieczeniem obiektu przed wpływami górniczymi kosztów wykonania podkładu betonowego pod elementami podstawowymi fundamentu, czyli takimi które byłyby realizowane niezależnie od warunków górniczych.

 1. ŁAWY ŻELBETOWE.
 1. Wykonanie elementów dodatkowych rusztu fundamentowego należy przyjmować z uwzględnieniem wzajemnego przenikania się tych elementów i ław podstawowych budynku.
 2. Do kosztów zabezpieczenia zalicza się dozbrojenie ław zasadniczych obiektu, tj. różnicę pomiędzy zbrojeniem wynikającym z adaptacji projektu do warunków górniczych, a zbrojeniem podstawowym uwidocznionym w projekcie typowym. W przypadku braku projektu typowego, zastosowane zbrojenie na terenie górniczym należy pomniejszyć o minimalne podłużne i poprzeczne zbrojenie konstrukcyjne ław.
 3. Do kosztów zabezpieczenia przedsiębiorca górniczy nie zalicza kosztów związanych ze zmianą wymiarów przekroju ław fundamentowych, jeżeli przyjęte wymiary wynikają z obciążeń innych niż obciążenia powodowane czynnikami górniczymi.
 1. PŁYTA ŻELBETOWA.

Zgodnie z pkt. 5.1.3 Instrukcji Nr 416/2006 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Projektowanie budynków na terenach górniczych”, posadowienie na płycie fundamentowej zaleca się stosować tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy wymagają tego warunki gruntowe.

Przez warunki gruntowe, mające związek z ruchem zakładu górniczego, uzasadniające zastosowanie płyty fundamentowej przedsiębiorca górniczy uważa występowanie na nieruchomości deformacji nieciągłych, zrobów płytkich eksploatacji, szybów, szybików, aktywnych stref uskokowych.

 1. W przypadkach gdy zastosowanie płyty żelbetowej nie wynika z warunków gruntowych mających związek z ruchem zakładu górniczego, do kosztów zabezpieczenia przedsiębiorca zalicza wyłącznie różnicę w kosztach wykonania płyty na terenie górniczym i poza tym terenem lub koszty zabezpieczenia ustalone na podstawie uproszczonego projektu zamiennego posadowienia budynku (np. ruszt fundamentowy lub przepona żelbetowa na ławach fundamentowych).  
 2. W przypadku gdy zastosowanie płyty żelbetowej wynika z warunków gruntowych mających związek z ruchem zakładu górniczego,  do kosztów zabezpieczenia obiektu przedsiębiorca zalicza:
  1. płyta żelbetowa poniżej strefy  przemarzania gruntu - budynek niepodpiwniczony:
   • różnicę pomiędzy kosztami wykonania płyty żelbetowej z warstwami podkładowymi, a kosztami wykonania standardowej konstrukcji fundamentów obiektu,
  2. płyta żelbetowa poniżej strefy  przemarzania gruntu - budynek podpiwniczony:
   • różnicę pomiędzy kosztami wykonania płyty żelbetowej z warstwami podkładowymi, a kosztami wykonania standardowej konstrukcji fundamentów, z uwzględnieniem warstw posadzki piwnic na gruncie, które byłyby wykonywane gdyby płyty fundamentowej nie zastosowano.
  3. płyta żelbetowa w rejonie poziomu terenu:
   • różnicę pomiędzy kosztami wykonania płyty żelbetowej z warstwami podkładowymi, a kosztami wykonania konstrukcji standardowych fundamentów ławowych, ścian fundamentowych i warstw posadzki na gruncie (podsypka piaskowa, podkład betonowy), które byłyby wykonywane gdyby płyty fundamentowej nie zastosowano.
 1. RDZENIE ŻELBETOWE.

W przypadku gdy z uwagi na warunki górnicze w obiekcie zostały zastosowane rdzenie żelbetowe, koszt dodatkowego zabezpieczenia winien obejmować różnicę pomiędzy kosztem wykonania rdzeni, a kosztem wykonania w tym miejscu ścian, które występowałyby gdyby rdzenie nie zostały zastosowane.

 1. WIEŃCE ŻELBETOWE.

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wieńce żelbetowe są standardowym elementem budynków. Do kosztów zabezpieczenia obiektu na wpływy eksploatacji górniczej przedsiębiorca górniczy zalicza:

 • różnicę pomiędzy konstrukcją wieńca na terenie górniczym, a konstrukcją wieńca którą należałoby wykonać gdyby obiekt realizowano poza tym terenem,
 • w przypadku, gdy z uwagi na warunki geologiczno - górnicze zastosowano dodatkowe wieńce w obiekcie, do kosztu zabezpieczenia należy uwzględniać różnicę pomiędzy  kosztem wykonania dodatkowego wieńca żelbetowego, a kosztem wykonania w tym miejscu ściany konstrukcyjnej, która występowałaby gdyby wieniec nie został zastosowany.
 1. DYLATACJE.

Do kosztów dodatkowego zabezpieczenia obiektu przedsiębiorca górniczy zalicza wyłącznie dodatkowe dylatacje konstrukcyjne, wynikające z warunków geologiczno-górniczych. Nie są uwzględniane koszty dylatacji, których wykonanie wynika z ogólnych zasad sztuki budowlanej, w tym m.in. dylatacji:

 • wynikających z przepisów przeciwpożarowych,
 • pomiędzy obiektami już istniejącymi i nowo wznoszonymi,
 • pomiędzy obiektami o dużych różnicach w obciążeniach,
 • wynikających ze zmiany sposobu posadowienia części budynków lub zmiany konstrukcji budynków,
 • wynikających ze zmiennych warunków gruntowych występujących w rejonie posadowienia,
 • wynikających z oddziaływań termicznych.
 1. PODATEK VAT.
  1. Przy ustalaniu wartości odszkodowania, w przypadku gdy inwestor realizował budowę systemem gospodarczym, jeśli nie jest on podatnikiem podatku VAT, w cenach materiałów uwzględnia się odpowiednią stawkę podatku VAT.
  2. Jeśli inwestor wykaże (okaże faktury), że roboty budowlane na jego zlecenie realizował podmiot świadczący usługi w zakresie budownictwa i będący podatnikiem podatku VAT, wówczas odpowiednią stawkę podatku VAT uwzględnia się także w cenach robocizny, materiałów i sprzętu.
  3. W przypadku gdy inwestor jest podatnikiem podatku VAT, a zrealizowany obiekt ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wówczas wartość odszkodowania ustala się wg cen netto, bez uwzględnienia podatku VAT.
 1. WERYFIKACJA ZAKRESU RZECZOWEGO ZABEZPIECZEŃ W PRZYPADKACH ZASTOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ NIEADEKWATNYCH DO PROGNOZOWANYCH WPŁYWÓW GÓRNICZYCH.

W przypadku stwierdzenia, że zastosowane zabezpieczenia obiektu budowlanego oraz koszty ich wykonania są nieadekwatne do prognozowanych wielkości wpływów eksploatacji górniczej, przedsiębiorca górniczy zastrzega sobie prawo do:

 1. żądania przedłożenia obliczeń uzasadniających przyjęte przez projektanta rozwiązania konstrukcyjne,
 2. sporządzenia, przez osobę posiadającą stosowne uprawniania budowlane do projektowania, opinii budowlanej zawierającej m.in.:
  • ocenę zasadności i poprawności zastosowanych rozwiązań projektowych w aspekcie zabezpieczenia obiektu na prognozowane wpływy eksploatacji górniczej wraz z weryfikacją przyjętych przez projektanta rozwiązań konstrukcyjnych,
  • w przypadku negatywnej oceny zastosowanego zakresu zabezpieczeń, wskazanie rozwiązania technicznego zabezpieczeń, adekwatnego do prognozowanych wielkości wpływów górniczych na nieruchomość, popartego sporządzeniem uproszczonego projektu posadowienia budynku,
  • wycenę uzasadnionych dodatkowych nakładów poniesionych przez inwestorów w związku z zabezpieczeniem obiektu na wpływy eksploatacji górniczej, wyliczonych na podstawie uproszczonego projektu.

 

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.