Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Komunikaty

Uwaga! Ważna informacja:

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym COVID-19 Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, iż oględziny obiektów uszkodzonych na skutek ruchu zakładu górniczego oraz odbiory robót związanych z usuwaniem szkód będą prowadzone pod warunkiem zachowania następujących zasad sanitarnych:

1) liczba osób biorących udział w oględzinach lub w odbiorze robót winna zostać ograniczona do niezbędnego minimum, tzn. 1 osoba reprezentująca wnioskodawcę/poszkodowanego lub wykonawcę
i 1 osoba reprezentująca przedsiębiorcę górniczego,

2) w trakcie oględzin lub odbioru robót wszystkie osoby biorące w nim udział winny zachowywać odpowiedni dystans pomiędzy sobą (min. 2 m), stosować środki ochrony osobistej w postaci maseczek (lub inne rozwiązania techniczne zakrywające usta i nos), a osoba dokonująca w imieniu przedsiębiorcy oględzin lub odbioru robót powinna bezpośrednio przed rozpoczęciem czynności dokonać dezynfekcji dłoni lub użyć rękawiczek jednorazowych,

3) w dniu poprzedzającym oględziny lub odbiór robót, a najpóźniej na 3 godziny przed umówioną godziną, poszkodowany lub jego przedstawiciel biorący udział w czynnościach, winien złożyć oświadczenie (dopuszcza się formę telefoniczną) i potwierdzić, iż żaden z użytkowników nieruchomości, na której mają być przeprowadzane czynności z udziałem przedstawiciela przedsiębiorcy:

  • - nie jest objęty leczeniem domowym z powodu stwierdzenia wirusa SARS-CoV-2,
  • - nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,
  • - nie wykazuje objawów typowych dla choroby COVID-19,
  • - nie miała kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

4) bezpośrednio przed wejściem na nieruchomość osoba mająca dokonać oględzin lub odbioru powinna uzyskać potwierdzenie aktualności oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3. Na żądanie właściciela nieruchomości, lub innej osoby biorącej udział w czynnościach, stosowne oświadczenie powinna złożyć także osoba dokonująca czynności w imieniu przedsiębiorcy.

5) adnotację o uzyskanych oświadczeniach lub ich braku należy obowiązkowo zamieścić w protokole.

6) brak oświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonania oględzin szkód/odbioru robót skutkować będzie automatycznym odroczeniem czynności.

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.